Apollon Travel - Santorini
Hírlevél feliratkozás
INFORMÁCIÓ
(+36) 1 269 5855 info@apollon.hu
GNTO
FGM

UTAZÁSI SZERZÖDÉS - Általános utazási feltételek

Az APOLLON-TRAVEL Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest Jókai utca 4., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-666496, engedélyszám: R-01651/98/2000, adószám: 12313299-2-43, bank: OTP Bank Zrt., bankszámlaszám: 11713005-20348382, vagyoni biztosíték: QBE Atlasz Biztosító Zrt., telefonszám: 061-269-5856, 061-269-5855, fax szám: 061-302-3305) a továbbiakban: Utazási Iroda által szervezett külföldi és belföldi utazásokra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről (1959. évi IV. törvény) utazási szerződéseiről szóló rendelkezései (415. § és 416. §), az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók és alkalmazandók az alábbi általános utazási feltételekkel együttesen. Az alábbi Általános Utazási Feltételek az Utazási Iroda és az Utas között létrejövő egyedi Utazási Szerződés részét képezik.

 1. Az utazási szerződés megkötése
  1. Az utazási szerződés az Utas(ok) és az Utazási Iroda között az utazási szerződés aláírásával vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével vagy jogi személyek esetében az utazás írásos megrendelésének átadásával egyidejűleg jön létre.
  2. Ha az Utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az Utazási Iroda felé az Utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét - legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (Utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos - birtokába jutott - okiratot, tájékoztatót a megbízónak (Utasnak) haladéktalanul átadni. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó - az Utazási Irodát ért, illetve annak oldalán felmerülő - károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
  3. Ha az Utazási Iroda a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazási Iroda az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az Utas jelentkezését az Utazási Iroda bármikor visszavonhatja és a befizetett előleget visszafizeti.
 2. A katalógus, programfüzet
  1. Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programokat, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat az Utazási Iroda által kiadott katalógus rögzíti, és a konkrét (Utas által megrendelt) utazási szolgáltatások tárgyában benne foglaltak - amelyeket az Utas megismert és jelen szerződés aláírásával elfogad - jelen utazási szerződés részét képezik.
  2. Az utazás időtartamára az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára és a részvételi díj összegére vonatkozóan az Utazási Iroda által közzétett adatokban történő változásokról az Utazási Iroda írásban tájékoztatót küld az utazás előtt vagy személyesen közli az Utasokkal.
  3. Amennyiben az utas katalóguson kívüli Last Minute ajánlatot foglal, az erre vonatkozó speciális szerződési feltételeket (amennyiben vannak) kiegészítve kapja meg.
 3. Részvételi díj.
  1. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, a szervezési költséget, a foglalással kapcsolatos adminisztratív költséget, és az ÁFA összegét foglalja magában.
  2. Az Utazási Iroda foglalással kapcsolatos adminisztratív költségének mértéke személyenként 3000,- azaz háromezer forint, mely költséget az Utas a 6.4. pont szerinti elállása esetén nem követelhet vissza az Utazási Irodától.
  3. Az Utazási Iroda által közölt előleget a jelentkezéskor kell befizetni, melynek összege a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig be kell fizetni, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés kiegészítése ennél korábbi határidőt ír elő. Amennyiben ezen időpontig az Utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az Utazási Iroda külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől, és azt tárgytalannak tekinti. Az Utas ebben az esetben köteles az Utazási Irodának a szerződés későbbiekben meghatározott költségeit - az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti 15., illetve a szerződés-kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével - megtéríteni. A hátralék tárgyában az Utazási Iroda külön értesítést nem küld. A hátralék befizetésével egyidejűleg esedékes a kapcsolódó szolgáltatások árának befizetése is (pl. autóbérlés, fakultatív programok).
  4. Ha az Utas az indulást megelőző 30. napon belül jelentkezik az utazásra, a részvételi díjat teljes egészében, egy összegben kell befizetnie.
  5. Az Utazási Iroda a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, részvételi jegyet (voucher) ad át az Utasnak az utazás megkezdése előtt, amelyet az Utazási Iroda megbízottjának be kell mutatni. Az utazás során az Utas a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történő fizetéssel veheti igénybe.
  6. A repülőutakkal kapcsolatban az Utas tudomásul veszi, hogy:
   • a repülőtársaságok utazási feltételei az Utazási Irodával kötött utazási feltételek részeivé válnak,
   • előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet,
   • a légitársaság menetrendjének be nem tartásáért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
  7. A közzétett adatokban történő változásokról az Utazási Iroda köteles tájékoztatni utasait.
  8. Az utazások részvételi díja nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás díját, valamint az útlemondási biztosítást.
  9. Az Utazási Iroda fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek katalógusában, tájékoztatójában vagy mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett utazások (Utas és Utazási Iroda) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott díj.
  10. Az Utazási Iroda jogosult az általa meghatározott részvételi díj emelésére:
   • a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
   • az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték),
   • deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása esetén. A katalógusban megjelentetett árak kalkulációja 300 HUF/EUR árfolyamon készült. Áraink ezen kalkulációs árfolyamig garantáltak. A díjemelés indokát az utassal, a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban közölni. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. Utazási Iroda a módosító szerződésben meghatározza a módosított díj számításának módját. Az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj, az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül nem emelhető.
 4. Az utazási szerződés módosítása.
  1. Ha az utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, az utas köteles az Utazási Iroda módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződés-módosítással egyidejűleg megérteni.
  2. Amennyiben az Utas az utazásra való jelentkezése után - jelen szerződésben meghatározott kötbérezési időn kívül (60 nap) - megváltoztathatja az időpontot, a szálláshelyet vagy bármely utazó nevét, a változtatás 1.000,- Ft/fő költség megtérítése mellett lehetséges.
  3. A kötbérezési határidőn belül (60 nap) történő változtatás (kivéve a névváltoztatást) csak meghatározott sztornó díjak megfizetése mellett lehetséges. Kötbérezési határidőn belül történő névváltoztatás esetén 1.000,- Ft/fő összeg fizetendő.
  4. A már kiállított repülőjegyek esetében az Utazási Iroda semmilyen változtatást nem tud elfogadni. Ebben az esetben a repülőjegyet újra meg kell vásárolni.
  5. Az Utazási Iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére kivételes esetekben.
  6. Nem minősül az utazási szerződés módosításának, az úti cél módosítása. Amennyiben az utas más úti célt választ, úgy annak vonatkozásában új utazási szerződést kell kötnie. Ebben az esetben az utas a már meglévő utazási szerződésétől a 6. pontban meghatározottak szerint elállhat.
 5. Az Utazási Iroda elállása
  1. Az Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő okok miatt:
   • Ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható - az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető - külső körülmény (politikai helyzet, természeti csapás) veszélyezteti.
   • Ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett turnusonkénti legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.
  2. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, az Utazási Iroda az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi. Az intézkedés költsége az Utazási Irodát terheli, ha a szerződés neki felróható vagy érdekkörében felmerült okokból szűnik meg.
  3. Az utazás megkezdését követően, ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását vagy megsérti a hatályos jogszabályokat, úgy az Utazási Iroda jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni az Utazási szerződéstől, és az utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az utas a részvételi díjat nem követelheti vissza, és az Utazási Iroda jogosult a részvételi díjon felül felmerült kárának megtérítését az utastól követelni.
 6. Az Utas elállása a szerződéstől
  1. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat.
  2. Ha az Utasa azért áll el a szerződéstől, mert az Utazási Iroda az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, illetve az Utazási Iroda az utazás megszervezésétől az 5.1-es pont alapján eláll az Utas jogai a következők:
   • Az Utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt, helyettesítő szolgáltatásként, ha az Utazási Irodának ezt lehetőségében áll nyújtani. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, úgy az Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utas részére visszafizetni.
   • Az Utas a teljes befizetett díj visszafizetését követelheti.
  3. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az Utazási Iroda – amennyiben lehetőségében áll – azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az Utazási Iroda a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Ebben az esetben az utas
   • ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
   • elállhat a szerződéstől, és a teljes befizetett díj visszafizetését követelheti.
  4. Ha az Utas nem a 6.2. vagy a 6.3. pontban meghatározott okok miatt áll el szerződéstől, akkor lemond az utazásról (lemondás).
  5. Lemondás esetén az alábbi kötbérköltségeket kell megfizetnie:
   • az utazás megkezdése előtti 60. naptól -31. napig a teljes részvételi díj 10%-át,
   • 30. naptól -21. napig a teljes részvételi díj 25%-át,
   • 20. naptól -10. napig a teljes részvételi díj 50%-át,
   • 9. naptól -4. napig teljes részvételi díj 85%-át,
   • 3. naptól - az indulás napjáig, illetve meg nem jelenés esetében a teljes részvételi díj 100%-át.
   (A kötbérköltségek tartalmazzák az Utazási Iroda 3.2. pont szerinti foglalással kapcsolatos adminisztratív költségét. A részvételi díjhoz hozzászámítandó a már kifizetett fakultatív programok díja is.) Az Utazási Iroda ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az Utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására, megtartására. A fennmaradó összeg az Utast illeti meg. Amennyiben az Utas által befizetett összeg nem fedezi az Utazási Iroda fentiekben megállapított költségeit, az Utas köteles azt (vagy a különbözetet) a lemondás időpontjától (a lemondás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az Utazási Irodának megfizetni.
  6. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata vagy egyéb jogszabályi követelmény miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az Utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett hozzátartozója is lemond, a lemondás miatt a 6.5-es pontban meghatározott kötbér költségeket tartozik megfizetni.
 7. A részvételi jog engedményezése
  1. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazáson való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni.
  2. Az Utas az engedményezésről köteles haladéktalanul írásban az Utazási Irodát tájékoztatni, az engedményezési okiratot átadni.
  3. Az engedményező és az engedményes az engedményezésből eredő igazolt többlet költségekért egyetemlegesen felelnek.
  4. Az Utas a szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.
  5. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben leírt feltételeknek és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.
 8. Nem szerződésszerű teljesítés
  1. Az Utazási Iroda felel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
  2. Nem szerződésszerű teljesítés esetén az Utas köteles kifogását a hiba felfedezése után haladéktalanul a helyszínen közölni az idegenvezetővel vagy idegenvezető hiányában a helyszíni szolgáltatónál (Utazási Iroda helyi partnerirodája vagy a szálláshely) bejelenteni és együttműködni a panaszra okot adó körülmény elhárításában. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas a felelős. Ha ez nem jár eredménnyel, a panaszt a helyszínen az Utazási Iroda által megjelölt személy jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egyik példányát átadja az utasnak.
  3. Az Utasnak az utazás tényleges befejezését követő 10 napon belül kifogását, panaszát írásban az Utazási Iroda tudomására kell hoznia és csatolnia kell a helyszíni jegyzőkönyvet.
  4. A sérelmezett kifogások írásbeli rögzítése és közlése hiányában valamint abban az esetben, ha a probléma elhárítására a helyszínen semmilyen kísérlet nem történt, az ok valódiságának és megtörténtének igazolása az Utast terheli.
  5. Az Utazási Iroda az Utas panaszát a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 munkanapon belül elbírálja. Amennyiben a panasz jogos és az Utazási Iroda az Utas részére kártérítést fizet, ennek maximális összege a kifogásolt szolgáltatásnak az utazás előtt befizetett összege lehet.
  6. Az Utazási Iroda mentesül kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű (hibátlan) teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan ez az adott helyzetben általában elvárható.
  7. Amennyiben az Utazási Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Ha a szerződésben vállaltakat nem teljesíti, köteles az Utas kívánsága szerint a díjat visszafizetni vagy az utazást más alkalommal teljesíteni. Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, az Utazási Iroda köteles az Utast az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett részvételi díjat visszafizetni.
  8. Az Utazási Iroda nem felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen:
   • ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
   • ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
   • vis maior esetén.
  9. Az Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
  10. Amennyiben az utazást vis maior okok, háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek vagy technikai akadályok befolyásolják, a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért az Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
  11. Ha az Utazási Iroda az Utas kárát megtérítette, megilletik azok a jogok, amelyek az Utast a közreműködővel szemben illették meg.
  12. A légitársaságok hibájából történő károkért (menetrend változás, járatkésés, poggyász elveszése, károsodása) valamint a menetrendszerinti közlekedési eszközök (hajó, busz) járatainak menetrendváltozásaiért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
  13. Az Utazási Iroda tájékoztatja az utast, hogy a varsói, a berni, és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőikért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi 19. törvényerejű rendelet, a berni egyezményt 1986. évi 2. törvényerejű rendelet, a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. törvény hirdette ki.
 9. Az Utas felelőssége
  1. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl.: útlevél- vízum- vám- és deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő károk és költségek az Utast terhelik.
  2. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott károkért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
  3. Az utazás során harmadik személy által az Utasnak okozott károkért az Utazási Iroda felelősséget nem tud vállalni, de segítséget nyújt az Utas számára kárigényének érvényesítéséhez.
 10. Idegenvezető.
  1. Az Utas kizárólag az utazás helyszínén tart, illetve tarthat igényt a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személyre, akit az Utazási Iroda az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok tizenöt fős létszáma esetén köteles biztosít.
  2. Nem kell az Utazási Irodának az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok tizenöt fős létszáma esetén idegenvezetésre jogosult csoportkísérőt biztosítania, ha a csoport tagjai erre nem tartanak igényt.
  3. Amennyiben idegenvezetésre jogosult személy nem biztosít az Utazási Iroda, a helyszínen partnerirodáink dolgozói Utasaink rendelkezésére állnak. Idegenvezetésre jogosult személy hiányában a partneriroda címét, telefonszámát az Utazási Iroda az Utassal indulás előtt közli.
 11. Az utazáshoz szükséges okmányok
  1. A kiutazáshoz érvényes útlevél vagy személyi igazolvány, vízum beszerzéséről az Utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredő összes kárért és költségekért az Utazási Iroda felelősséget nem vállal.
  2. Az Utazási Iroda az utazásra jogosító okmányokat (pl.: repülőjegy, voucher, stb.) az indulás hetében bocsátja Utasai rendelkezésére (a charterjáratokra szóló repülőjegyeket az indulás előtt a repülőtéren), amelyeket személyesen ad át.
  3. Az Utas tudomásul veszi, hogy az Utazási Iroda semmilyen, utazásával kapcsolatos belső iratot (pl.: megrendelés, visszaigazolás, partner számlája) nem adhat ki Utasainak.
  4. A nem magyar állampolgárságú utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen.
  5. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az abból eredő költségek az utast terhelik.
 12. Biztosítás
  1. Az utas az Utazási Szerződés megkötésekor Útlemondási biztosítást is köt.
  2. Az utas betegség, baleset, poggyász kár esetére az Utazási Irodánál, vagy annak megbízottjánál biztosítást köthet. Az erre vonatkozó feltételek az Utazási Irodánál, vagy annak megbízottjánál tekinthetők meg.
 13. Egyéb rendelkezések
  1. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet eredményre úgy hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.


Click Here